Voorwaarden

Het toegestane gebruik van de geleverde data staat beschreven in onderstaande Leverings- en Gebruiksvoorwaarden. Tevens is ons Privacyreglement van toepassing. De Leverings- en Gebruiksvoorwaarden zijn leidend ten opzichte van de navolgende korte introductie.

Het is niet toegestaan om hoogtedata door te verkopen of om databronnen te verrijken met de data uit het bestelportaal om deze vervolgens te exploiteren. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een bestand te maken van alle flats hoger dan 20 meter om vervolgens dit bestand commercieel aan te bieden aan derden: u maakt dan namelijk inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht verbonden aan de data. Het is niet toegestaan om luchtfotomateriaal van voor 2016 op te schalen en vervolgens door te verkopen. Ook is het niet toegestaan om bijvoorbeeld de uitgeleverde hoogtedata of de Google Earth compatibele bestanden online ter beschikking te stellen aan derden.

Wel is het mogelijk om producten te vervaardigen met de data (bijvoorbeeld fysieke 3D maquettes, geluidsmodellen, filmpjes, etc.). Het kenmerk van deze producten is namelijk dat de 3D data of beelden of aspecten daarvan niet direct terug te herleiden zijn tot de brondata.

LEVERINGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN WWW.BESTEL3D.NL (TEVENS: WWW.BESTELLUCHTFOTO.NL):

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van iDelft BV (hierna: "iDelft") via de website www.Bestel3D.nl of www.BestelLuchtfoto.nl zijn deze Leverings- en Gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tevens is ons Privacyreglement van toepassing. Dit reglement is aangepast op 25 mei 2018 naar aanleiding van de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) zodat de rechten van klanten nog beter beschermd worden. Indien het Privacyreglement conflicteert met de Leverings- en Gebruiksvoorwaarden, dan prevaleren de laatste voorwaarden.

1.2 Door een bestelling bij www.Bestel3D.nl of www.BestelLuchtfoto.nl te plaatsen verklaart u zelfstandig gemachtigd te zijn om namens uw organisatie bestellingen te plaatsen en financiële verplichtingen aan te gaan.

1.3 Door een bestelling bij www.Bestel3D.nl of www.BestelLuchtfoto.nl te plaatsen verklaart u en de organisatie die u vertegenwoordigt (hierna te noemen: "u") akkoord met deze Voorwaarden en verklaart u de geleverde geografische data (hierna: "data") te gebruiken conform de instructies zoals beschreven in deze Voorwaarden.

1.4 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle niet gewijzigde bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.5 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van iDelft gelden ook ten behoeve van eventuele rechtsopvolgers van iDelft.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van iDelft zijn vrijblijvend. iDelft heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als iDelft uw bestelling heeft geaccepteerd. iDelft heeft het recht om bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd dan krijgt u daar binnen vijf (5) werkdagen bericht van.

2.3 Een overeenkomst betreft initieel slechts het voorlopige gebruiksrecht van de data. Na ontvangst van uw volledige betaling ontvangt u stilzwijgend het definitieve gebruiksrecht van de data.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 iDelft levert uitsluitend aan zakelijk klanten. De vermelde prijzen voor de aangeboden data zijn in euro’s exclusief de wettelijk voorgeschreven BTW tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Bij bestellingen dient u er voor zorg te dragen dat de organisatie die u vertegenwoordigt het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betaalt tenzij anders schriftelijk overeengekomen is. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de ING bankrekening van iDelft.

3.3 Betalingen dienen bij voorkeur plaats te vinden op basis van een rekening die door iDelft toegestuurd wordt aan uw organisatie. Indien uw organisatie niet binnen een (1) week na de bestelling een rekening ontvangt dan dient u direct contact op te nemen met iDelft. De betalingsverplichting ontstaat louter door de bestelling en de ontvangst van de data. Het niet ontvangen van een rekening of het niet gebruiken van de data ontslaat u niet van de verplichting tot betaling.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door iDelft bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en als iDelft de vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar iDelft behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt of de data toepast op een wijze die niet is toegestaan heeft iDelft het recht om deze overeenkomst dan wel het gebruiksrecht van de data op te schorten, dan wel te ontbinden. Het voorlopige gebruiksrecht van de data vervalt in ieder geval binnen 45 dagen na uw bestelling indien u niet volledig betaald hebt.

Artikel 4. Levering
4.1 U ontvangt uw bestelling via e-mail conform de instructies die u aan iDelft verstrekt. De levertermijn is vijf werkdagen, tenzij door iDelft anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Na verloop van de levertermijn heeft u het recht om de bestelling schriftelijk en kosteloos te annuleren mits de data daadwerkelijk niet geleverd is. Disfunctioneren van uw e-mail is geen grond om de bestelling te te mogen annuleren. In voorkomende gevallen zullen we wel trachten de data op alternatieve wijze naar u te versturen.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de data per e-mail aan u verzonden wordt.

Artikel 5. Gebruiksrecht
5.1 Het definitieve gebruiksrecht van de geleverde data vervangt het voorlopige gebruiksrecht van de data als u het verschuldigde bedrag betaald heeft.

5.2 Het is u niet toegestaan om de hoogtedata in ongewijzigde vorm over te dragen of door te verkopen aan derden. Het is ook niet toegestaan om luchtfotodata van voor 2016 in ongewijzigde vorm over te dragen of door te verkopen aan derden.

5.3 Na een bestelling ontvangt u louter het gebruiksrecht voor de data zoals deze hieronder beschreven staat. Op geen enkele wijze ontvangt u het Intellectuele eigendomsrecht van de data.

5.4 Alle intellectuele eigendomsrechten die op de door iDelft geleverde data rusten moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Zo is het niet toegestaan om de data te ontdoen van copyrightvermeldingen. Ook is het niet toegestaan om de hoogtedata en de luchtfotodata van voor 2016 te gebruiken in combinatie met andere databestanden met het doel om deze externe databestanden te verrijken en/of commercieel te exploiteren.

5.5 Het is u toegestaan op de data te gebruiken met behulp van analytische of grafische software in een computeromgeving die onder uw controle staat. Ook is het toegestaan om virtuele of fysieke modellen te maken en deze modellen aan derden ter beschikking te stellen mits de data of aspecten daarvan niet terug te herleiden zijn tot de oorspronkelijke vorm.

5.6 Het is u toegestaan op de data te gebruiken voor het vervaardigen van grafische afbeeldingen, films en animaties mits de data of aspecten daarvan niet terug te herleiden zijn tot de oorspronkelijke vorm.

5.7 Het is u niet toegestaan om hoogtedata of luchtfotodata van voor 2016 of afgeleide producten op te slaan op een publiek toegankelijk netwerk (internet). Dit zelfde geldt ook voor afgeleiden producten indien de data of aspecten daarvan terug te herleiden zijn tot de oorspronkelijke vorm.

5.8 iDelft heeft het recht om de data zonder uw toestemming aan derden aan te bieden en uit te leveren.

Artikel 6. Garantie
6.1 De data is vervaardigd uit verschillende data bronnen door middel van complexe bewerkingen. iDelft kan niet garanderen dat de data zonder enige fout of beperking zal zijn. Zo zijn op last van het Ministerie van Defensie bepaalde bestanden aangepast. iDelft kan ook niet garanderen dat het product aan al uw verwachtingen zal voldoen. Wel zullen we –binnen de grenzen van wat commercieel en technisch mogelijk is – proberen om problemen te verhelpen mits u schriftelijk reclameert.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde data onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan iDelft te melden conform de instructies in de leverings e-mail.

7.2 Getracht zal worden om significante tekortkomingen te herstellen. Indien dit niet lukt zal iDelft het bestelbedrag terugstorten of kwijtschelden door middel van een Creditnota mits koper de data vernietigt en afziet van enig gebruik van het data.

7.3 iDelft is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade welke samenhangt met het gebruik van de data of het niet beschikbaar zijn van goede data.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 iDelft is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en iDelft tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van iDelft.

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat iDelft deze Voorwaarden eventueel inschikkelijk toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met iDelft in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door iDelft vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Onverminderd de overige aan iDelft toekomende rechten, heeft iDelft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

DIT IS DE VOLLEDIGE TEKST VAN DE LEVERINGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR BESTELLINGEN VIA WWW.BESTEL3D.NL en WWW.BESTELLUCHTFOTO.NL.

Genoemde websites bieden een internetdienst aan voor het leveren van 3-dimensionale geografische databestanden en luchtfoto beelden aan zakelijke klanten. De website is een activiteit van:

iDelft BV
Koornmarkt 70
2611 EJ Delft
KvK: 27168688

Versie: 21 mei 2019